top of page

תועלות וחסכונות

 מהפרויקטים שלנו

שמירה על רמת הוצאות קידום מכירות

בהתאם לתכנון באמצעות

בקרת התקציב השיווקי בזמן אמת 

שמירה על רמת הוצאות בפרויקט ביצוע

בהתאם לתכנון באמצעות 

בקרת תקציב הנדסי בזמן אמת

הקטנת הוצאות וקיצור משך הזמן לביצוע

תהליכי שינויי דיירים באמצעות מעקב

ביצוע

הגדלת קצב המכירות באמצעות בקרה

בזמן אמת של תכנון מול ביצוע ברמת

אזור, פרויקט ומבנה

הגדלת ההכנסות משינויי דיירים

באמצעות מדידת הרווחיות של שינויי

הדיירים

שיפור בכל מדדי השירות של הדייר 

בתהליכי השירות מול החברה (מדידת 

חריגים)

הגדלת ההכנסות מתהליכי שינויי דיירים

באמצעות מדידת הרווחיות של שינויי

הדיירים

ניהול תזרים יעיל ומדויק באמצעות ניהול

תחזית מול בפועל

הגדלת יחס ההמרה של ליד לחוזה

באמצעות פילוח הזדמנויות המכירה

הקטנת נפח הטעויות וההתנגשויות

בתהליך הביצוע ההנדסי באמצעות

ניהול ושיתוף התוכניות בזמן אמת

עם צוות האדריכלים והיועצים

ייעול תהליך הבדק באמצעות תמחור

השירות ומדידתו מול תקציב

bottom of page